Islamophobia

1 - Islamophobia
Islamophobia

Islamophobia หรืออาการหวาดกลัวอิสลาม เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ของประเทศยุโรปที่มาถึงประเทศไทยเรา เราได้ทำการตรวจค้นความหวาดกลัวของอิสลามในประเทศไทย จึงได้ข้อชัดแจ้งมาว่า ความหวาดกลัวนั้นเกิดจากตัวของเราเอง นั่นก็คือ ความเป็นเรา และอีกอันหนึ่งก็คือ ความเป็นอื่นนั่นเอง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการอยู่ร่วมกันในสังคมเพียงแค่เรานั้นต้องรู้จักการเคารพกันในฐานะการเป็นมนุษย์คนนึง

2 - Islamophobia

อาการของการหวาดกลัวอิสลาม มีความหมายที่ค่อนข้างจะเข้าใจได้ไม่ยาก แต่ที่ดูค่อนข้างที่จะซับซ้อนก็คือ เพราะเหตุใดถึงกลัว นั่นเอง นั่นก็เพราะสาเหตุที่เกิดความกลัวนั้นอ้างอิงได้กับบริบทของแต่ละสังคมและพื้นที่ อย่างเช่น ในยุโรป และประเทศไทยเรา ซึ่งสาเหตุนั้นก็ขึ้นอยู่กับการแสดงออกและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ลายล้อมที่แตกต่างกันในเรื่องต่าง ๆ นั่นเอง

ทั้งนี้ก็ได้มีการศึกษาของความหวาดกลัวอย่างไม่มีเหตุและผลที่เกิดจากสิ่งอื่น ๆ และปัจจัยอื่น ๆ โดยคนที่ได้ทำการศึกษานั่นก็คือ เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และเราจะมาบอกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาการหวาดกลัวอิสลาม ต่อจากนี้

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

อาการหวาดกลัวอิสลาม แบ่งออกได้ 3 ระดับ

ระดับแรก เป็นระดับปัจเจกที่ไม่มีการจัดตั้งเมื่อได้เห็นมุสลิม เห็นมัสยิดจะรู้สึกไม่ชอบ อยากที่จะทำลายทิ้งและใช้ความรุนแรงนั่นเอง

ระดับที่สอง เป็นระดับที่มีการจัดตั้งองค์กร การมีนโยบายสำหรับการจัดตั้ง เพื่อการปฏิเสธความเชื่อหรือการแสดงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม

ระดับที่สาม เป็นระดับของนโยบายรัฐ ซึ่งไม่ว่าจะมีการออกจากพรรคการเมืองหรือเกี่ยวกับนโยบายที่ไม่มีการประกาศที่ชัดเจน อย่างเช่น การแสดงสัญลักษณ์ทางศาสนาในพื้นที่สาธารณะที่อิงกับแนวคิดรัฐฆราวาส

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

credit : holifestivaljapan.com

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Share